1. Algemeen
Door verlening van een opdracht aan Storyline Studios verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Storyline en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Storyline opgenomen wordt.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, facturen en verbintenissen van Storyline, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen, tenzij en zover er schriftelijk is van afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Storyline ondertekend akkoord. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien Storyline deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door Storyline schriftelijk bevestigd worden.

2. Definities
Opdrachtgever: de rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met opdrachtnemer en financieel verantwoordelijk is.
Opdrachtnemer/videograaf/filmmaker/fotograaf: Storyline | storylinestudios.be | BTW BE1009232540
Cliënten: In geval van bruiloften zijn de bruid en bruidegom ten alle tijden de cliënten, onafhankelijk van de opdrachtgever/persoon die voor de diensten betaald. Bij bedrijven geldt dat de contactpersoon de cliënt is.
Offerte: alle aanbiedingen van Storyline aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Opdracht: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer middels offerte overeengekomen diensten.

3. Offerte & prijzen
Storyline kan niet aan haar offerte(s)/facturen of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Onze prijzen zijn onderhevig aan veranderingen. Wij behouden ons het recht deze te veranderen zonder aankondiging. De prijs van een offerte blijft gelden wanneer deze is goedgekeurd.

4. Aanvaarding van de opdracht
De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra aan de voorschot factuur is voldaan en gaat de opdrachtgever door middel van het voldoen van deze aanbetaling akkoord met de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Storyline. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor opdrachtnemer onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de foto/videograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

5. Betalingscondities
Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de klant een voorschot betaling plaats van minimaal 25% van de factuur. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen te worden voldaan naar:
BE63734077842408 t.n.v. Storyline
LET OP: Gedurende deze 14 dagen reserveren wij de boekingsdatum. Echter, deze wordt pas definitief na ontvangst van het voorschot.
Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt Storyline het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling, zie ook annulering & restituties.
Storyline ontvangt uiterst 7 dagen voorafgaand de gereserveerde datum het resterende bedrag van de uitstaande factuur. Storyline zal de werkzaamheden pas beginnen wanneer het volledige bedrag ontvangen werd.

6. Wanbetaling
Ingeval van gedeeltelijke betaling of niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tot op de dag van de algehele betaling alsmede een forfaitaire schadebeding van 8% op het factuurbedrag met een minimum van 50€ voor het daardoor geleden nadeel en kosten en dit onverminderd de werkelijke geleden schade die ten alle tijde door ons kan worden ingevorderd.
Onverminderd voorgaande bepaling en ongeacht de opname van de door Storyline te leveren diensten en goederen, zullen bij niet betaling van één factuur of bij niet-naleving der contractuele plichten van de opdrachtgever, alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen of nog te factureren diensten en leveringen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling dan wel elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting in hoofde van de opdrachtgever en/of adverteerder, behoudt de uitgever zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten of te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Eveneens behoudt Storyline zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

7. Annulering & Restituties
Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot, ongeacht de reden (inclusief overmacht, pandemieën en dergelijke), besluit af te zien van de opdracht, behoudt Storyline het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling. Bij een annulering minder dan 8 dagen van de gereserveerde datum wordt het totaalbedrag in rekening gebracht. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per e-mail (info@storylinestudios.be).
Bij annulatie of onmacht vanwege de fotograaf wordt de opdrachtgever verwittigd en heeft de volgende keuze:
* De opdrachtgever stelt – indien mogelijk – een vervanger voor. Het bestaande contract loopt gewoon verder. Indien geen volwaardige vervanger voor handen is, wordt het voorschot terugbetaald.
* De opdrachtgever heeft het recht een einde te stellen aan het contract. Het voorschot wordt terugbetaald.

8. Uitstel
Indien de opdrachtgever ongeacht de reden (inclusief overmacht, pandemieën en dergelijke), besluit de opdracht uit te stellen wordt in overleg met Storyline naar een nieuwe geschikte datum gezocht. Indien een nieuwe datum, ongeacht de reden, niet overeen te komen valt, vervalt het recht op restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag.

9. Uitvoeren van de opdracht
Storyline zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. Storyline spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Storyline zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. De opdrachtgever zal Storyline steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Storyline het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
Foto en Film is een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de opdracht betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door Storyline gehanteerde stijl.
De foto/videograaf heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10. Correcties
Bij iedere opdracht is een kleine correctie/feedback ronde inbegrepen. Hieronder worden verstaan: het weglaten van enkele beelden, tekstuele veranderingen etc. Grote correcties zoals het compleet veranderen van beelden, omgooien van volgorde van beelden, muziek verandering etc. worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van €85 excl. btw. Storyline beslist wat onder grote correcties en kleine correcties valt en zal dit duidelijk toelichten aan opdrachtgever.

11. Levering eindproduct
Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de foto/videograaf niet. Redelijke vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Oplevering vindt digitaal plaats door middel van een link waar het eindproduct vanaf gedownload kan worden. Storyline behoudt ten alle tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage.
Storyline bewaart een reservekopie van het eindproduct minimaal 3 maanden. Het is aangeraden om zelf reservekopieën te maken. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.
Storyline levert enkel en alleen het overeengestemde eindproduct en niet de ruwe data.

12. Auteursrecht
Op alle producties rust het auteursrecht.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Storyline. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Storyline, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een productie nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij Storyline blijven.
Storyline geeft bij levering van producties in de zin van de auteurswet toestemming voor het in de offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd gemaakt.
Storyline houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal etc. Mocht de opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit vooraf schriftelijk worden aangegeven (info@storylinestudios.be).
De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de overeenkomst voortvloeit.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Storyline.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Storyline, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen (onder andere bij het posten op social media). Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storyline. Elk gebruik van een werk van Storyline dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Storyline.
Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.
Elk gebruik van een werk van de fotograaf en/of videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Storyline. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Storyline, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Storyline. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde werk die niet de goedkeuring van Storyline krijgt, kan zij op grond van de auteurswet het gebruik van haar werk verbieden.
Opdrachtgever garandeert aan Storyline dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de overeenkomst door Storyline en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Storyline vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers.
Opdrachtgever zal Storyline en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Storyline. De opdrachtgever die een foto/videografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De opdrachtgever vrijwaart de foto/videograaf van alle aanspraken te dier zake.

13. Portretrecht
Storyline houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

14. Overmacht, ziekte & aansprakelijkheid.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden mede, maar niet uitsluitend verstaan: elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.
Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Wanneer de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht, staking, lock-down, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Bij ziekte van opdrachtnemer op een opnamedag van een eenmalig evenement, zoals bruiloften, zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort, maar opdrachtnemer zal geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. De opdrachtgever kan bij ziekte van de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijdens het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de foto/videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Storyline houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is terug te vinden op https://www.storylineweddings.be/algemene-voorwaarden.

16. Geschillen
De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Maaseik of Tongeren (België) bevoegd, dewelke oordelen overeenkomstig het Belgisch interne recht.
Back to Top